Terminarz rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Usługowych na rok szkolny 2024/2025

Od 20 maja   do   14  czerwca  2024 roku                         

składają dokumenty

Do 5 lipca 2024 roku do godz. 15:00                                 

dostarczają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

11  lipca  2024  roku godz.   12:00                            

ogłoszenie listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy wywieszone w szkole)

Tego dnia :

kandydaci zakwalifikowani do Technikum Nr 2  dokonują odbioru  skierowań  na badania  lekarskie, które  należy  przeprowadzić w Medycynie Pracy i w Sanepidzie. Po przeprowadzeniu badań  1 egzemplarz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń przekazuje do sekretariatu uczniowskiego do dnia 30.08.2024 r.

  kandydaci zakwalifikowani do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 skierowania na badania lekarskie odbierają  w zakładzie pracy. Do sekretariatu uczniowskiego dostarczają 1 egzemplarz w/w zaświadczenia  w terminie do 30.08.2024 r.

Do 17 lipca 2024 roku do godz. 15:00

ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty nie zostały złożone wcześniej)

18  lipca  2024  roku  godz. 12:00                                     

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy wywieszone w szkole)

Do 30 sierpnia 2024 roku                                                             

uczniowie branżowej szkoły I stopnia  dostarczają  umowę  o pracę w celu nauki zawodu

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies