Terminarz rekrutacji

KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • OD 17 MAJA DO 21 CZERWCA 2021 ROKU składają dokumenty
  • DO 14 LIPCA 2021 ROKU DO GODZ. 15:00 dostarczają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
    i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 22 LIPCA 2021 ROKU GODZ. 15:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, które będą podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły
  • OD 23 LIPCA DO 30 LIPCA 2021 ROKU DO GODZ. 15:00 OSTATECZNY termin dostarczenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty nie zostały złożone wcześniej)
  • 02 SIERPNIA 2021 ROKU GODZ. 14:00 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW przyjętych i nieprzyjętych, które będą podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły
  • DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU uczniowie branżowej szkoły I stopnia  dostarczają umowę o pracę w celu nauki zawodu.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów