https://upscalerolexs.com

Terminarz rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Usługowych w roku szkolnym 2022/2023

Od 16 maja   do   20  czerwca  2022 roku                         

składają dokumenty

Do 12 lipca 2022 roku do godz. 15:00                                 

dostarczają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

20  lipca  2022  roku godz.   10:00                            

ogłoszenie listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, które będą podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły

Od 20 lipca do 01 sierpnia 2022 roku do godz. 15:00

ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty nie zostały złożone wcześniej)

02  sierpnia  2022  roku  godz. 13:00                                     

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, które będą podane do wiadomości  na stronie  internetowej  szkoły

Do 31 sierpnia 2022 roku                                                             

uczniowie branżowej szkoły i stopnia  dostarczają  umowę  o pracę w celu nauki zawodu

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day