Zawodowe

10 września 2020

KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu „d” lub „dk”, dodatkowo do dokumentacji).

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów