Konkursy

Zrób zdjęcie, które w sposób bezpośredni lub pośredni zobrazuje to co siedzi Ci w głowie. Opowiedz o sobie za pomocą obrazu fotograficznego. Wyraź  swoje radości, nadzieje, lęki lub wątpliwości. Pokaż siebie inaczej, w sposób jaki jeszcze nikt Cię nie widział. Wszyscy nosimy w sobie historie pełne niewypowiedzianych słów, zastąpmy je na chwile zdjęciem.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą mailową na adres: foto@zsu.osw.pl

FORMULARZ <

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CO MASZ W GŁOWIE”

Temat i cele konkursu:

1. Temat konkursu zachęca do pokazania swoich pasji, emocji i lęków za pomocą sztuki. Rozwiniecie głównego tematu brzmi "Ważne jest to co masz w głowie", co ma podkreślić jak istotne są nasze uczucia.

2. Cele konkursu:
a. rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań fotograficznych
b. rozwijanie wyobraźni
c. zachęcenie do mówienia o swoich emocjach, wyrażania ich za pomocą sztuki

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Osobami do kontaktu są nauczyciele fotografii:

 Aneta Lisoń oraz Maciej Gmurowski

 

Założenia organizacyjne
 

1. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada 2022 r., a kończy 1 grudnia 2022 roku.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZSU w Ostrowie Wielkopolskim oraz uczniów 8 klas szkół podstawowych na terenie powiatu ostrowskiego.

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia obrazującego wyżej wymieniony temat.

4. Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie. 

5. Praca w technice komputerowej musi być wykonana w rozszerzeniu JPG
i rozdzielczości 300 dpi (maksymalnie 3 fotografie)

6. Dozwolone jest korzystanie z wszelkiego rodzaju programów graficznych.

7. Nadesłana praca fotograficzna nie może być wcześniej publikowana lub zgłoszona do innego konkursu.

8. Szkoła  zastrzega sobie prawo do ekspozycji zgłoszonych prac na wystawach wraz
z podaniem danych autorów, a także w celach promocji na stronach internetowych, w mediach i wydawnictwach.

9. Przekazanie pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem bez wynagrodzenia na Zespół Szkół Usługowych praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy oraz upoważnieniem do wykonania praw autorskich osobistych. Zespół Szkół Usługowych w ramach wyżej wskazanych ma prawo do:
a) utrwalenia na dowolnym nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu,
b) powielenia dowolną techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) publicznego odtwarzania,
e) wyświetlania,
f) nadawania za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne,
g) nadawania za pośrednictwem satelity i Internetu,
h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
i) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
j) wykorzystania dla celów reklamy, promocji i publikacji, oznaczenia lub identyfikacji szkoły wykorzystania na wystawach prezentowanych w siedzibie szkoły

Składanie i ocena prac konkursowych

 

1. Prace należy przesłać wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: foto@zsu.osw.pl w terminie do 1 grudnia 2022 r., zawierając w tytule: “CO W GŁOWIE MASZ”.

2. O wyłonieniu laureatów konkursu zadecyduje komisja konkursowa w składzie: Aneta Lisoń, Maciej Gmurowski, Dominika Rynowiecka

3. Komisja konkursowa przy ocenie pracy weźmie pod uwagę:
a) zawartość merytoryczną,
b) zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
c) pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu,
d) staranność wykonania.


4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja nie sporządza pisemnej oceny w odniesieniu do prac, które nie zostały nagrodzone i wyróżnione. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07 grudnia 2022 roku.

5. Organizator przewidział nagrody dla laureatów.  

 

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies