Technikum nr 2

PROSIMY ŚLEDZIĆ STRONĘ SZKOŁY NA BIEŻĄCO!!!

TECHNIKUM NR 2 - cykl kształcenia 5 lat w zawodzie:

 • 1ta1   technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1ta2   technik usług kelnerskich
 • 1tb1   technik hotelarstwa
 • 1tb2   technik stylista
 • 1tc1   technik usług fryzjerskich
 • 1tc2   technik przemysłu mody
 • 1td     technik fotografii i multimediów
 • 1 tf *  technik reklamy

*klasa integracyjna - technik reklamy (dla osób niepełnosprawnych w normie intelektualnej)

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty oraz szczególne osiągnięcia ucznia.

Kandydat składa dokumenty:

 • wypełnia wniosek na stronie http://nabor.pcss.pl/ostrow/
 • kwestionariusz dotyczący wyboru drugiego języka obcego (wybrane zawody) POBIERZ
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

Dostarczenie w/w dokumentów do szkoły:

 • skan lub wyraźne zdjęcie wniosku powinno zostać dołączone zgodnie z instrukcją https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/dokumenty
 • możliwe wysłanie wniosku pocztą tradycyjną
 • scan dokumentów/zdjęcie można przesłać na adres zsu-rekrutacja@osw.pl
 • złożenie wniosku osobiście w sekretariacie szkoły pokój nr 4

Kandydat uzupełnia dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia lub jego kopię
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub jego kopię
 • opinie/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagoicznej (jeśli kandydat posiada)
 • kartę zdrowia

UWAGA! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie Technikum Nr 2 otrzymują skierowanie na badanie lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia.

Wykaz jednostek wykonujących bezpłatne badania uczniów POBIERZ

Sposób i termin odebrania ww. dokumentów zostanie podany odrębnym komunikatem.

Objaśnienie:
Badania lekarskie uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje dwa rodzaje zaświadczeń, tj:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze)
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego (najpóźniej do 31 sierpnia 2023r.). Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z książeczką zdrowia uczeń pozostawia przy sobie.
 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies