https://upscalerolexs.com

Technikum nr 2

PROSIMY ŚLEDZIĆ STRONĘ SZKOŁY NA BIEŻĄCO!!!

TECHNIKUM NR 2 - cykl kształcenia 5 lat w zawodzie:

 • 1 ta     technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 1 tb1   technik hotelarstwa
 • 1 tb2   technik usług kelnerskich
 • 1 tc1   technik usług fryzjerskich
 • 1 tc2   technik przemysłu mody
 • 1 td     technik stylista - NOWOŚĆ!!!
 • 1 te     technik fotografii i multimediów
 • 1 tf *   technik reklamy

*klasa integracyjna - technik reklamy(dla osób niepełnosprawnych w normie intelektualnej)

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty oraz szczególne osiągnięcia ucznia.

Kandydat składa dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy; drukuje ze strony  internetowej (pobierz)
  lub
  wypełnia na stronie http://nabor.pcss.pl/ostrow/
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

Dostarczenie w/w dokumentów do szkoły:

 • wysłanie pocztą tradycyjną
 • dostarczenie do szkoły i włożenie do skrzynki podawczej, która znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi
 • zrobić scan dokumentów/zdjęcie i przesłać na adres zsu-rekrutacja@osw.pl

W wyjątkowych przypadkach podanie można wypełnić w szkole w wyznaczonej strefie (parter budynek główny) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tzn. mieć założoną maseczkę ochronną na usta i nos, po wejściu zdezynfekować ręce, podanie wypełnić własnym długopisem, który należy zabrać ze sobą. Po wypełnieniu dokumentów można je w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej lub zostawić w sekretariacie uczniowskim, parter pokój nr 4.

Kandydat uzupełnia dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia lub jego kopię
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub jego kopię
 • opinie/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagoicznej (jeśli kandydat posiada)
 • kartę zdrowia

UWAGA! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie Technikum Nr 2 otrzymują skierowanie na badanie lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia.
Sposób i termin odebrania ww. dokumentów zostanie podany odrębnym komunikatem.

Objaśnienie:
Badania lekarskie uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje dwa rodzaje zaświadczeń, tj:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze)
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego (najpóźniej do 23 września 2022r.*). Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z książeczką zdrowia uczeń pozostawia przy sobie.
*W/w zaświadczenia należy przedłożyć do dnia 01 sierpnia 2022 r.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day