Branżowa Szkoła I Stopnia

PROSIMY ŚLEDZIĆ STRONĘ SZKOŁY NA BIEŻĄCO!!!


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w ZSU - cykl kształcenia 3 lata

w zawodzie:

 • 1 a - fryzjer
 • 1 b1 - kucharz
 • 1 b2 - cukiernik
 • 1 b3 - kelner
 • 1 c1 -wielozawodowa (piekarz, przetwórca mięsa, krawiec, fotograf, lakiernik samochodowy, złotnik-jubiler, kuśnierz, kaletnik, obuwnik, zegarmistrz, inne)
 • 1 c2 - pracownik obsługi hotelowej*
 • 1 c3 - pracownik pomocniczy gastronomii*

*kształcenie w zawodzie występuje tylko dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki
 • egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty oraz szczególne osiągnięcia ucznia
 • umowa o pracę w celu nauki zawodu

Kandydat składa dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy; drukuje ze strony  internetowej(pobierz) lub wypełnia na stronie http://nabor.pcss.pl/ostrow/
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu (istnieje możliwość zorganizowania praktycznej nauki zawodu przez szkołę); druk pobiera ze strony internetowej Naszej Szkoły (pobierz)

Dostarczenie w/w dokumentów do szkoły:

 • wysłanie pocztą tradycyjną
 • dostarczenie do szkoły i włożenie do skrzynki podawczej, która znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi
 • zrobić scan dokumentów/zdjęcie i przesłać na adres zsu-rekrutacja@osw.pl

W wyjątkowych przypadkach podanie można wypełnić w szkole w wyznaczonej strefie (parter budynek główny) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tzn. mieć założoną maseczkę ochronną na usta i nos, po wejściu zdezynfekować ręce, podanie wypełnić własnym długopisem, który należy zabrać ze sobą. Po wypełnieniu dokumentów można je w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej lub zostawić w sekretariacie uczniowskim, parter pokój nr 4.

 

Kandydat uzupełnia dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia lub jego kopię
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub jego kopię
 • opinie/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagoicznej (jeśli kandydat posiada)
 • kartę zdrowia

 

UWAGA! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbierają skierowania na badania lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia w zakładzie pracy.

Objaśnienie:
Badania lekarskie uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje dwa rodzaje zaświadczeń, tj:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze)
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego (najpóźniej do 25 września 2020r.*). Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z książeczką zdrowia uczeń pozostawia przy sobie.
*W/w zaświadczenia należy przedłożyć do dnia 18 sierpnia 2020 r. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

W terminie do 31 sierpnia należy dostarczyć umowę o pracę w celu nauki zawodu.

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów