Branżowa Szkoła I Stopnia

PROSIMY ŚLEDZIĆ STRONĘ SZKOŁY NA BIEŻĄCO!!!


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w ZSU - cykl kształcenia 3 lata

w zawodzie:

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • kelner
 • wielozawodowa (piekarz, kelner, przetwórca mięsa, krawiec, fotograf, lakiernik samochodowy, złotnik-jubiler, kuśnierz, kaletnik, obuwnik, zegarmistrz, inne)
 • pracownik obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*
 • pracownik pomocniczy gastronomii*

*kształcenie w zawodzie występuje tylko dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki
 • egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty oraz szczególne osiągnięcia ucznia
 • umowa o pracę w celu nauki zawodu

Kandydat składa dokumenty:

 • wniosek wypełnia na stronie http://nabor.pcss.pl/ostrow/
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu (istnieje możliwość zorganizowania praktycznej nauki zawodu przez szkołę); druk pobiera ze strony internetowej Naszej Szkoły (pobierz)

Dostarczenie w/w dokumentów do szkoły:

 • skan lub wyraźne zdjęcie wniosku powinno zostać dołączone zgodnie z instrukcją https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/dokumenty
 • możliwe wysłanie wniosku pocztą tradycyjną
 • scan dokumentów/zdjęcie można przesłać na adres zsu-rekrutacja@osw.pl
 • złożenie wniosku osobiście w sekretariacie szkoły pokój nr 4

 

Kandydat uzupełnia dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia lub jego kopię
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub jego kopię
 • opinie/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagoicznej (jeśli kandydat posiada)
 • kartę zdrowia

 

UWAGA! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbierają skierowania na badania lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia w zakładzie pracy.

Wykaz jednostek wykonujących bezpłatne badania uczniów POBIERZ

Objaśnienie:
Badania lekarskie uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje dwa rodzaje zaświadczeń, tj:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze)
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego (najpóźniej do 30 sierpnia 2024 r.). Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z książeczką zdrowia uczeń pozostawia przy sobie.
 

W terminie do 30 sierpnia 2024 r. należy dostarczyć umowę o pracę w celu nauki zawodu.

Informacja dla kandydatów ubiegających sie o przyjęcie do BSIS POBIERZ

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies