Branżowa Szkoła I Stopnia

PROSIMY ŚLEDZIĆ STRONĘ SZKOŁY NA BIEŻĄCO!!!


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w ZSU - cykl kształcenia 3 lata

w zawodzie:

 • 1 a - fryzjer
 • 1 b1 - kucharz
 • 1 b2 - cukiernik
 • 1 c1 - kelner
 • 1 c2 - wielozawodowa (piekarz, kelner, przetwórca mięsa, krawiec, fotograf, lakiernik samochodowy, złotnik-jubiler, kuśnierz, kaletnik, obuwnik, zegarmistrz, inne)
 • 1 d1 - pracownik obsługi hotelowej
 • 1 d2 - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*
 • 1 d3 - pracownik pomocniczy gastronomii*

*kształcenie w zawodzie występuje tylko dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki
 • egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty oraz szczególne osiągnięcia ucznia
 • umowa o pracę w celu nauki zawodu

Kandydat składa dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy; drukuje ze strony  internetowej(pobierz) lub wypełnia na stronie http://nabor.pcss.pl/ostrow/
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu (istnieje możliwość zorganizowania praktycznej nauki zawodu przez szkołę); druk pobiera ze strony internetowej Naszej Szkoły (pobierz)

Dostarczenie w/w dokumentów do szkoły:

 • wysłanie pocztą tradycyjną
 • dostarczenie do szkoły i włożenie do skrzynki podawczej, która znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi
 • zrobić scan dokumentów/zdjęcie i przesłać na adres zsu-rekrutacja@osw.pl

W wyjątkowych przypadkach podanie można wypełnić w szkole w wyznaczonej strefie (parter budynek główny) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tzn. mieć założoną maseczkę ochronną na usta i nos, po wejściu zdezynfekować ręce, podanie wypełnić własnym długopisem, który należy zabrać ze sobą. Po wypełnieniu dokumentów można je w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej lub zostawić w sekretariacie uczniowskim, parter pokój nr 4.

 

Kandydat uzupełnia dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia lub jego kopię
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub jego kopię
 • opinie/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagoicznej (jeśli kandydat posiada)
 • kartę zdrowia

 

UWAGA! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbierają skierowania na badania lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia w zakładzie pracy.

Wykaz jednostek wykonujących bezpłatne badania uczniów POBIERZ

Objaśnienie:
Badania lekarskie uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje dwa rodzaje zaświadczeń, tj:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze)
 • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego (najpóźniej do 31 sierpnia 2023 r.). Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z książeczką zdrowia uczeń pozostawia przy sobie.
 

W terminie do 31 sierpnia 2023 r. należy dostarczyć umowę o pracę w celu nauki zawodu.

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

yesmovies