Klasy integracyjne

KLASY INTEGRACYJE W ZSU NA POZIOMIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2:

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

 

KLASY INTEGRACYJE W ZSU NA POZIOMIE TECHNIKUM NR 2:

TECHNIK REKLAMY TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Klasy integracyjne w ZSU


Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz realizując ideę edukacji włączającej prowadzimy od 2014 roku kształcenie integracyjne w naszej szkole zarówno na poziomie technikum dla młodzieży jak i szkoły branżowej I stopnia.
Głównym celem naszych  działań jest  umożliwienie dostępu do edukacji na poziomie ponadpodstawowym i zniwelowanie barier, wynikających z niepełnosprawności młodzieży.

Jako jedyni w regionie, prowadzimy nabór do klas integracyjnych, przełamując tym samym ograniczenia młodzieży niepełnosprawnej w realizowaniu aspiracji zawodowych. 

Jest to niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia dostępności kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.
 
W pierwszej klasie integracyjnej, utworzonej w 2014 r. /Była to klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Nr 2 w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej uczyło się pięciu uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim/. 
W związku z zainteresowaniem nauką w klasach integracyjnych uczniów nie tylko niepełnosprawnych intelektualnie, ale również z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu oraz autystycznych, ofertę edukacji włączającej poszerzyliśmy od 2015 r. o klasę integracyjną w technikum nr 2 –  w zawodzie technik organizacji reklamy.
Obecnie posiadamy już 10 klas integracyjnych, w których łącznie kształci się 34 uczniów niepełnosprawnych. Trzech uczniów z orzeczeniem uczęszcza do klas ogólnodostępnych. Z powodzeniem kształcą się u nas uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, ruchowo, młodzież  słabosłysząca, z wadami wzroku i autyzmem czy aspargerem, a nawet niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 Nasza placówka zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej zarówno z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, jaki i okolicznych powiatów. 
Rosnąca popularność klas integracyjnych w naszej szkole sprawiła, że staramy się zwiększać ofertę edukacyjną. Od roku szkolnego 2020/2021 wprowadziliśmy do oferty klas integracyjnych nowy zawód pracownik pomocniczy gastronomii.

Obecnie w ofercie edukacyjnej proponujemy:

W technikum nr 2 dla uczniów  niepełnosprawnych realizujemy dwa zawody:
Technik reklamy
Technik przemysłu mody


W Branżowej Szkole I stopnia nr 2 dla uczniów niepełnosprawnych realizujemy:
Pracownika pomocniczego gastronomii
Pracownika pomocniczego obsługi hotelowej


Kształcimy również uczniów niepełnosprawnych - młodocianych pracowników w zawodzie kucharz, tapicer, piekarz na podstawie skierowania ich przez pracodawców, u których realizują praktyczna naukę zawodu.

 Szkoła dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym i jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Niezbędne kwalifikacje posiada w tym zakresie kadra pedagogiczna.

Zatrudniamy:
pedagoga leczniczego, 
oligofrenopedagogów,
tyflopedagoga,
surdopedagoga. 


W celu ułatwienia funkcjonowania uczniom niepełnosprawnych ruchowo/ także poruszających się na wózkach inwalidzkich/ zatrudniamy pomoc nauczyciela. Nauczyciele przedmiotowi doskonalą swoje kompetencje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Podstawą przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do klasy integracyjnej, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, jest:

wniosek rodziców, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość kształcenia się w danym zawodzie.

 Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
niepełnosprawność ruchową,
słabosłyszenie,
niesłyszenie, 
niedowidzenie, 
niewidzenie, 
autyzm,
zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
niedostosowanie społeczne. 
niepełnosprawności sprzężone.

Młodzież niepełnosprawną obowiązuje ta sama podstawa programowa co pozostałych uczniów, w związku z tym uczniowie, posiadający orzeczenia korzystają z tych samych podręczników co pozostali.

 Bardzo dużą wagę przypisujemy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowaniu form i warunków kształcenia uczniów, objętych kształceniem specjalnym.

Fundamentalną zasadą funkcjonowania klas integracyjnych jest przekonanie, że młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna, w miarę możliwości, powinny uczyć się razem. Uczniowie niepełnosprawni, przewlekle chorzy oraz z innymi trudnościami w nauce otrzymują dodatkową pomoc dydaktyczną, a podstawę idei integracji stanowi współpraca osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. Realizacja obowiązku nauki przez młodzież niepełnosprawną w szkole ogólnodostępnej jest przygotowaniem młodych ludzi do funkcjonowania w życiu dorosłym.

 Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach, wycieczkach i konkursach. Razem z pozostałymi uczniami korzystają z biblioteki, pracowni komputerowych, siłowni. Młodzież pełnosprawna jest naturalnym bodźcem, wyzwalającym aktywność u niepełnosprawnych rówieśników. Integracja powoduje u uczniów niepełnosprawnych wzrost motywacji do działania i nauki, rozbudza wiarę we własne siły oraz pozwala przełamywać nieśmiałość.

 Jesteśmy szkołą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów. Kształcenie integracyjne jest alternatywą edukacyjną lub stanowi niejako przedłużenie nauki w klasach integracyjnych z etapu szkoły podstawowej.

 Z jednej strony edukacja integracyjna stanowi bowiem drogę “wyrównania szans” młodzieży niepełnosprawnej, wyrwania jej ze społecznej izolacji oraz zdobycia potrzebnych w życiu umiejętności społecznych. Natomiast z punktu widzenia młodzieży pełnosprawnej, kształcenie integracyjne uczy tolerancji, akceptacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności, a także życzliwości i wyrozumiałości.

Wdrożenie kształcenia integracyjnego w naszej szkole jest istotne również pod względem ekonomicznym. W obecnych czasach uzyskanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych jest dla nich najważniejszym atutem w rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a tym samym najlepszym sposobem na usamodzielnienie się.
         
         Klasy integracyjne są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby uczniów, różne style i tempo uczenia się. Gwarantują każdemu odpowiednie wykształcenie, między innymi dzięki właściwej organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej. Kształcenie integracyjne to wspieranie wszystkich osób w uczeniu się i wspólne uczestniczenie w życiu społecznym. W systemie integracyjnym wszyscy mają równe szanse uczestnictwa w życiu społecznym. Zarówno „zdrowi”, jak i niepełnosprawni uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności, a także życzliwości i wyrozumiałości. Integracja wywołuje u uczniów niepełnosprawnych wzrost motywacji do działania i nauki, rozbudza wiarę we własne siły oraz pozwala przełamywać nieśmiałość.
 

Rekrutacja uczniów do klas integracyjnych

         Do klasy integracyjnej może uczęszczać od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz od 5 do 15 uczniów pełnosprawnych. 

W związku z ograniczoną ilością miejsc w klasach integracyjnych poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Usługowych, liczy się kolejność zgłoszeń oraz posiadanie aktualnej dokumentacji wymaganej do przyjęcia.

            Zapraszamy na indywidualne konsultacje z dyrekcją szkoły oraz pedagogiem leczniczym w celu dopasowania naszej oferty edukacyjnej do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.

       Jeżeli w twoim życiu ważne są życzliwość i tolerancja, a ponadto lubisz uczyć się komfortowych warunkach (podział na grupy do 10 osób, przyjazna atmosfera, pomoc nauczyciela wspomagającego, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania), to klasa integracyjna jest właśnie dla Ciebie.
 

 DOKUMENTACJA WYMAGANA OD UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEO UBIEGAJACEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY INTEGRACYJNEJ

 
1. podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej lub pobrane z sekretariatu szkoły,

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na czas nauki w szkole ponadpodstawowej z uwagi na: 

o niesłyszenie, 
o słabosłyszenie,
o słabowidzenie, 
o niepełnosprawność ruchową, 
o upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 
o autyzm, w tym z zespół Aspergera, 
o niepełnosprawności sprzężone. 
o zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Branżowej lub Technikum 5 – letniego.
 
  

 

 

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
Wystąpił błąd. Błąd: Text/HTML jest obecnie niedostępny.
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

123movies