AKTUALNOŚCI

5 września 2022

Komunikaty dla absolwentów szkoły

Komunikaty dla absolwentów:

1) Absolwenci Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia:
Odbiór  certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń  z wynikami egzaminów zawodowych, które odbyły się w czerwcu 2022 r.
 dokumenty będą do odbioru 7 września 2022 r., sekretariat szkoły pokój 102 godzina 13.30-14.30.
Dokumenty należy odbierać pojedynczo z własnym długopisem.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
− z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
− z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu do 12 września 2022 r. Egzamin odbędzie się w sesji styczeń-luty 2023 r.

2) Absolwenci Technikum Nr 2 oraz IV Lo dla Dorosłych:
Termin wydania zdającym świadectw dojrzałości i informacji o wynikach poprawkowego egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w sierpniu:  09.09.20212r.  sekretariat szkoły pokój 102 godzina 12.30-14.30. Dokumenty należy odbierać pojedynczo z własnym długopisem.

PARTNERZY

 
klasy patronackie w zawodzie: technik żywienia i usług
gastronomicznych,
kucharz, kelner

    

klasa patronacka w zawodzie:
technik usług fryzjerskich, fryzjer
 
klasy patronackie w zawodach: technik reklamy,
technik fotografii i multimediów

    

soap2day